Hiển thị tất cả 15 kết quả

  2 lớn 1 bé
 1 phòng ngủ, 1 giường, 1 wc
  Hồ bơi chung có phí
 Bãi Sau 50m

Ngày thường 800K

  4 Khách
 1 phòng ngủ, 2 giường, 1 wc
  Hồ bơi chung có phí
 Bãi Sau 50m

Ngày thường 800K

 10 Khách
 3 phòng ngủ, 5 giường, 2 wc
  Hồ bơi chung có phí
 Bãi Sau 50m

Ngày thường 1.3 triệu

 8 Khách
 2 phòng ngủ, 4 giường, 2 wc
  Hồ bơi chung có phí
 Bãi Sau 50m

Ngày thường 1.2 triệu

-14%
600.000

  2 lớn 2 bé
 1 phòng ngủ, 1 giường, 1 wc
  Hồ bơi chung có phí
 Bãi Sau 50m

Ngày thường 900k 

1.000.000

  5 lớn 2 bé
 2 phòng ngủ, 2 giường, 2 wc
  Hồ bơi chung có phí
 Bãi Sau 50m

Ngày thường 1000k 

1.000.000

  5 lớn 2 bé
 2 phòng ngủ, 2 giường, 2 wc
  Hồ bơi chung có phí
 Bãi Sau 50m

Ngày thường 1000k 

  5 lớn 2 bé
 2 phòng ngủ, 3 giường, 2 wc
  Hồ bơi chung có phí
 Bãi Sau 50m

Ngày thường 900k 

  5 lớn 2 bé
 2 phòng ngủ, 2 giường, 2 wc
 Nệm thêm
 Bãi Sau 200m

Ngày thường 900k 

1.000.000

  5 lớn 3 bé
 2 phòng ngủ, 3 giường, 2 wc
 Nệm thêm
 Bãi Sau 400m

Ngày thường 900k 

  5 lớn 2 bé
 2 phòng ngủ, 2 giường, 2 wc
 Nệm thêm
 Bãi Sau 200m

Ngày thường 900k 

1.000.000

  5 lớn 3 bé
 2 phòng ngủ, 3 giường, 2 wc
 Nệm thêm
 Bãi Sau 400m

Ngày thường 900k 

  6 khách
 2 phòng ngủ, 2 giường, 2 wc
  Hồ bơi chung miễn phí
 Gần Bãi Trước

Ngày thường 1.3 triệu 

  6 khách
 2 phòng ngủ, 3 giường, 3 wc
  Nệm thêm
 Bãi Sau 30m

Ngày thường 1 triệu 

  5 lớn, 2 bé
 2 phòng ngủ, 3 giường, 2 wc
  Nệm thêm
 Bãi Sau 70m

Ngày thường 1.5 triệu